@randymp

các biểu thức điều kiện

updated January 16, 2022 · Python
'''
1. if---else
dtb = float(input("nhap diem trung binh :"))
if dtb >=9:
  print("good")
elif dtb >=7:
  print("cung kha")
elif dtb >=5:
  print("haha nomal")
else:
  print("ngu lol")

toán tử python

updated January 15, 2022 · Python
'''các loại toán tử

1.Toán tử số học
+    phép cộng    12+4.9 ;kết quả 16.9
-    phép trừ    3.98-4 ;kết quả -0.02
*    phép nhân    2*3.4 ;kết quả 6.8 
/    phép chia    9/2  ;kết quả 4.5
//   chia lấy nguyên 9//2  ;kết quả 4
%    chia lấy dư   9/2  ;kết quả 1
**   lũy thừa    3**4  ;kết quả 81