(println "Hello world!")
Output
(Run the program to view its output)