fun main() {
  println("Hello world!")
}
Output
(Run the program to view its output)