print 'hello world!'
Output
(Run the program to view its output)