print 'hello world';
Output
(Run the program to view its output)