print('Hello world!')
Output
(Run the program to view its output)